Tilaus- ja sopimusehdot

1.Tarjous
Tarjoukset esitetään ilman osapuolia sitovia tekijöitä. Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole erikseen mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Varasto- ja poistotuotteiden kohdalla tarjous on voimassa välimyyntivarauksella.

Tarjous ja siihen liittyvät tekniset tiedot, kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolella tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

Jos todellinen tilaus ei vastaa tarjouksessa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaiseksi. Ostajan tilauksen poiketessa tarjouksesta, kauppa katsotaan syntyneen tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut. Ellei hintaa ole sovittu, on kauppahinta myyjän veloittama käypä hinta.

Sopimus tarjouksen pohjalta syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Tarjous on sitova vasta kun kirjallinen tilausvahvistus on lähetetty. Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

2.Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika luetaan alkavaksi seuraavista ajankohdista siitä, joka on myöhäisin: (1) sopimuksen tekopäivä, (2) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun saamisesta, (3) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

Toimitus katsotaan olleen ajallaan, mikäli tuotteet on lähetetty myyjältä tai tuotteiden on ilmoitettu olevan valmiit lähetettäväksi tai tarkastettaviksi toimitusajan puitteissa. Mikäli ostaja ei hoida ajoissa omalta osaltaan vaadittavia toimenpiteitä tai tilausprosessi viivästyy esimerkiksi muutoksien vuoksi, on myyjä oikeutettu pidentämään toimitusaikaa, ellei katso paremmaksi käyttää oikeuttaan sopimuksen purkamiseen.

Viivästynyt toimitus oikeuttaa ostajan korvauksiin vain, mikäli asiasta on etukäteen tehty kirjallinen sopimus. Kun tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Toimituksen viivästyessä tai peruuntuessa ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi, vapautuu myyjä vastuusta sekä pidättää oikeuden purkaa sopimus joko kokonaan tai siltä osin kuin se koskee toimitusaikaa. Ylivoimaisiksi esteiksi luetaan muun muassa: työselkkaus ja kaikki sellaiset muut syyt, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, luonnonkatastrofit ja äärimmäiset luonnontapahtumat, sota, liikekannallepano tai vastaavan laajuiset sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset, kapina ja mellakka, laitteisiin kohdistunut vahinko tai muut tuotantohäiriöitä aiheuttavat tekijät, kuljetuskaluston puute, liikennehäiriöt juna-, laiva- sekä satamaliikenteessä tai muissa liikennekeskuksissa, viivästyneet laivaukset tai muut kuljetukset, etukäteen ennustamattomissa olevat hylkäykset tuotannossa, tuotannon komponenttien, puolivalmiiden hyödykkeiden, raaka-aineiden, energian tai muiden vastaavien kadonneet, väärät tai viivästyneet toimitukset, yleinen tavaran niukkuus sekä mainituista syistä johtuvat alihankkijan toimitusvirheet tai viivästykset sekä muut vastaavat olosuhteet tai tekijät, jotka ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että myyjä ei pysty niitä hallitsemaan.

Mikäli ostaja ei pysty vastaanottamaan toimitusta sovittuna ajankohtana, on hän velvollinen siitä huolimatta suorittamaan sopimuksessa määritellyn maksun sen mukaan kuin jos tuotteet olisi toimitettu. Tällöin myyjä järjestää tuotteiden varastoinnin ostajan vastuulla ja kustannuksella. Ostajan erillisesti pyynnöstä, myyjä pitää tuotteet vakuutettuina ostajan kustannuksella.

3.Toimitusmäärät
Myyjällä on oikeus joko yli- tai alitoimittaa 10% etukäteen sovitusta toimitusmäärästä ellei toisin ole sovittu.

4.Pakkaaminen
Pakkaaminen ja mahdolliset toimituskulut hinnoitellaan kustannusperusteisesti.

5.Maksuaika
Maksu on suoritettava siinä ajassa ja sillä tavalla, kun se on osapuolten tekemässä sopimuksessa ilmoitettu. Ellei maksuehdoista ole toisin sovittu, on maksuaikaa 14 päivää laskun päiväyksestä.

Mikäli ennen toimitusta herää epäilys siitä, ettei ostaja pysty suoriutumaan sille osoitetuista maksuvaatimuksista, myyjä pidättää oikeuden vaatia ostajalta vakuuksia. Myyjällä on myös tällöin oikeus sopimuksen purkamiseen, mikäli myyjä ei pidä saamiaan vakuuksia riittävinä.

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta laskun mukaisestä eräpäivästä lukien 8% suuruinen viivästyskorko sekä myyjä on lisäksi oikeutettu perimään kohtuulliset perintäkulut. Myyjä voi kirjallisesti ilmoittaa keskeyttävänsä velvoitteidensa täyttämisen maksun suoritukseen saakka tai kunnes hyväksyttävä vakuus on annettu. Tästä mahdollisesti aiheutuvasta viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää. Ellei ostaja maksa erääntynyttä saatavaa, on myyjällä oikeus kirjallisesti ilmoittamalla purkaa sopimus.

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on suoritettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

6.Vakuutus
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava. Ellei toimitusehtoa ole sovittu, on se ”Ex Works” sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevien INCOTERMS-tulkintasääntöjen mukaisesti.

7.Reklamaatiot
Toimitettujen tuotteiden ollessa viallisia, ja mikäli myyjää voidaan pitää vastuullisena, on myyjä olosuhteet huomioiden velvollinen kohtuullisessa ajassa ottamaan tuotteet takaisin, korvaamaan, korjaamaan tai uudelleen suunnittelemaan vioittuneet tuotteet, sillä ehdolla, että ostaja on tehnyt reklamaation 10 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Käsityönä tehdyissä tuotteissa, kuten suursäkeissä ja salkuissa pienet virheellisyydet sallitaan. Myyjällä ei ole mitään muuta velvollisuutta maksaa kompensaatiota tai korvauksia suorasta tai epäsuorasta vahingosta, jota ostajalle tai kolmannelle osapuolella on saattanut vioittuneista tuotteista aiheutua. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalla aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Kun tuote on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus.

Myyjä vastaa tavaran laadusta tai muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien nimenomaiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Tuote sisältää ainoastaan tilausvahvistuksessa mainitut ominaisuudet, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen sovittu molempien osapuolten kesken. Esimerkiksi PP -säkit eivät ole standardina UV -suojattuja vaan kyse on lisäominaisuudesta. Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan tavaran vastaan.

Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan. Vastuu ei koske virheitä, jotka aiheutuvat käyttöolosuhteiden poikkeamisesta sopimuksen edellyttämistä olosuhteista tai tuotteen virheellisestä käytöstä, eikä myöskään normaalia kulumista tai huononemista.

Ostaja on vastuussa vian havaittuaan tekemään välittömät toimenpiteet vahingon minimoimiseksi. Ellei niin tapahdu, ostaja menettää oikeutensa esittää vaatimuksia sellaisesta vahingosta, joka heti tehdyillä toimenpiteillä olisi vältetty. Ostaja vastaa niistä virheiden poistamiseen liittyvistä lisäkuluista, jotka aiheutuvat tuotteen sijainnista muualla kuin määräpaikassa, joka sopimuksen solmimishetkellä on ilmoitettu myyjän toimitusta varten tai sen puuttuessa toimituspaikka. Mikäli ilmenee, ettei tuotteessa ole myyjän vastuulla olevia virheitä, on myyjällä oikeus korvaukseen reklamaatiosta aiheutuneesta työstä ja kuluista.

8.Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimusosapuolien väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Riidat ratkaistaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti välimiesmenettelyssä.

9. Hintavirheet
Zymotec Oy pidättää oikeuden perua tilauksen, kun kyseessä on selvä ja olennainen hintavirhe. Tällä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa niin merkittävästi ja selvästi tuotteen tavanomaisesta hintatasosta, että keskivertokuluttajan katsottaisiin ymmärtäneen kyseessä olevan virhe. Selvänä hintavirheenä pidettäisiin esimerkiksi sitä, että tuotteen hinta on 0,00 euroa tai hintaa ei ole ollenkaan, tai jos satojen eurojen arvoisen tuotteen hinnaksi on esitetty niin alhainen hinta, että sitä voidaan yleisen käsityksen mukaan pitää virheellisenä.

10. Palautusoikeus ja sopimuksen purkaminen
Tilaus on sitova eikä tuotteilla ole vaihto- tai palautusoikeutta. Mikäli olet epävarma oikeasta tuotteesta, ole ensin yhteydessä meihin ennen tilaamista. Palvelemme ainoastaan yritysasiakkaita. Ei kuluttajamyyntiä.

10.1. Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomusten mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

10.2. Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikaan eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta.